ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. EnergyFTP: EnergyFTP Consultancy and Energy installations. Leverancier;

b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met EnergyFTP sluit inzake de koop en eventueel installatie van het Product ;

c. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen EnergyFTP en Koper tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.

e. Panelen fabriek: Eoplly New Energy Technology CO., LTD.

f. Omvormer fabriek: Enphase Energy SAS

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van EnergyFTP.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van EnergyFTP zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door EnergyFTP aan Koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door Koper.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is EnergyFTP gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 4. Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij EnergyFTP streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat EnergyFTP de Overeenkomst is aangegaan.

4.2 EnergyFTP of een door haar aangewezen installateur zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 Indien EnergyFTP niet tijdig levert, zal Koper EnergyFTP in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling.

4.5 Na levering blijft EnergyFTP eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7 Nadat EnergyFTP zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat EnergyFTP toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt EnergyFTP in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.8 Als EnergyFTP geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan EnergyFTP te verpanden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan EnergyFTP verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt EnergyFTP aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening.

Artikel 6. Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, tenzij Koper met EnergyFTP is overeengekomen dat EnergyFTP het Product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is jegens de EnergyFTP verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van EnergyFTP of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.5 EnergyFTP is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7. Garantie

7.1 EnergyFTP garandeert de goede werking van de door haar geleverde Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van twee jaar na levering van het Product. In deze periode zal het vermogen van het Product niet verder afnemen dan tot 95% van het oorspronkelijke vermogen.

Koper laat EnergyFTP kijken de data van  de omvormers voor 25 jaar voor onderhoud. De data zijn dus van EnergyFTP en EnergyFTP kan het gebruiken voor andere doeleinden.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan EnergyFTP.

7.3 EnergyFTP zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 EnergyFTP is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van EnergyFTP ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover EnergyFTP overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade

(waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. EnergyFTP is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan EnergyFTP gemeld te worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 EnergyFTP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

10.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 18 Februari 2011.Loading

Home            Winkel            Energie Info       Installaties            Over ons

Waarom EnergyFTP?


Energy FTP heeft ervaring sinds 2008 met het plaatsen van zonne-installaties.

(Meer dan 20.000 zonnepanelen geïnstalleerd in verschillende landen).


Energy FTP werkt met de beste merken en zoekt voor de klant de beste kwaliteit tegen de scherpste prijs . Uw winst is onze winst.


We willen u helpen met: 

•Advies over zonne-installaties en hoeveel het u ieder jaar kan gaan besparen.

•Aanvragen van lokale subsidies e/o bemiddelen van leningen bij de bank

Direct contact:


Email: info@energyftp.com


Tel: 06-22275781

M t/m V 8:00-18:00


Twitter: @EnergyFTP


Contactformulier